Giá Vé Bà Nà Hills 2019 - Vé Cáp Treo Bà Nà Hills - SUN WORLD BA NA HILLS

Giá Vé Bà Nà Hills 2019 -  Vé Cáp Treo Bà Nà Hills - SUN WORLD BA NA HILLS

Cáp Treo NL

Giá Vé Bà Nà Hills 2019 -  Vé Cáp Treo Bà Nà Hills - SUN WORLD BA NA HILLS

Cáp Treo TE (1m - 1.4m)

Giá Vé Bà Nà Hills 2019 -  Vé Cáp Treo Bà Nà Hills - SUN WORLD BA NA HILLS

Cáp + Buffet NL

Giá Vé Bà Nà Hills 2019 -  Vé Cáp Treo Bà Nà Hills - SUN WORLD BA NA HILLS

Cáp + Buffet TE (1m - 1.4m)

Giá Vé Bà Nà Hills 2019 -  Vé Cáp Treo Bà Nà Hills - SUN WORLD BA NA HILLS

Xe 4 Chỗ Khứ Hồi

Giá Vé Bà Nà Hills 2019 -  Vé Cáp Treo Bà Nà Hills - SUN WORLD BA NA HILLS

Xe 7 Chỗ Khứ Hồi

Giá Vé Bà Nà Hills 2019 -  Vé Cáp Treo Bà Nà Hills - SUN WORLD BA NA HILLS

Xe 16 Chỗ Khứ Hồi